Προκήρυξη Εκλογών 5ου Π.Τ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 5ου Π.Τ. Κρήτης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του 5ου Π.Τ. της ΕΝΕ


στις 2 Νοεμβρίου 2020.
 

Διευκρινίζεται ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι στις 16-10-2020.
 

Έντυπο αίτησης υπάρχει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΝΕ, και σύντομα και στα γραφεία των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων όλης της χώρας.


Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νοσηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.


Κάθε νοσηλευτής/τρια θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, πληκτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του/της σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας της ΕΝΕ.


Επισημαίνεται ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.


Για το ΔΣ του 5ου Π.Τ. Κρήτης της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ Γεώργιος Κριτσωτάκης         Ευάγγελος Μελιδονιώτης