Εγγραφές / ανανεώσεις μελών

1. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

α. Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Υπεύθυνη Δήλωση που χορηγούνται από την έδρα του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο θα ασκήσει τη Νοσηλευτική,

β. αντίγραφο Πτυχίου Νοσηλευτικών Τμημάτων όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 και 4 του Νόμου 3252/2004‐ΦΕΚ 132,

γ. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλεύτριας/ή (αν έχει εκδοθεί),

δ. αντίγραφο διαβατηρίου και άδεια διαμονής‐εργασίας από την Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας (για τους μη Έλληνες πολίτες),

ε. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες με την αναγραφή του ονοματεπώνυμου,

στ. Απόδειξη κατάθεσης (χωρίς προμήθεια) με το ποσό των 35 ευρώ από την Τράπεζα που διατηρεί λογαριασμό το αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα,

ζ. Αντίγραφα τίτλων σπουδών που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής (π.χ. νοσηλευτική ειδικότητα, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες).

Εγγραφή : καταβολή ποσού 35 ευρώ.

Εγγραφή για ανέργους (προσκομίζοντας βεβαίωση ανεργίας), μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (προσκομίζοντας πιστοπ/κό οικ/κής κατάστασης) εγγραφή στην ΕΝΕ: καταβολή ποσού 25ευρώ.

Δήλωση ανανέωσης εγγραφής: καταβολή ποσού 30 ευρώ.

Δήλωση ανανέωσης εγγραφής για ανέργους: καταβολή ποσού 20 ευρώ προσκομίζοντας βεβαίωση ανεργίας.

Δήλωση ανανέωσης εγγραφής για τρίτεκνους – πολύτεκνους: καταβολή ποσού 20 ευρώ προσκομίζοντας πιστοπ/κό οικ/κής κατάστασης.

Τα μέλη τρίτεκνης – πολύτεκνης οικογένειας (έως 23 ετών) καταθέτουν 20 € προσκομίζοντας πιστοπ/κό οικ/κής κατάστασης.

2. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

α. Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Υπεύθυνη Δήλωση που χορηγούνται από την έδρα του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο θα ασκήσει τη Νοσηλευτική,

β. επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών (με την Σφραγίδα της Χάγης ‐APOSTILLE‐ αν η χώρα έκδοσης του έχει αποδεχθεί την Διεθνή Σύμβαση της Χάγης),

γ. επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασης του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών (και της σφραγίδας APOSTILLE) , από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή εξουσιοδοτημένο δικηγόρο,

δ. επικυρωμένο αντίγραφο Ισοτιμίας τίτλου σπουδών από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές (αν έχει εκδοθεί) ή Πιστοποιητικό Εγγραφής σε ισχύ από τον αντίστοιχο Νοσηλευτικό Σύλλογο σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας προέλευσης του,

ε. Πιστοποιητικό Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης,στ. Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης, από την οικεία Σχολή ή αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης,

ζ. αντίγραφο διαβατηρίου και άδειας διαμονής‐εργασίας από την Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας (αν δεν είναι Έλληνες πολίτες),

η. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τους Έλληνες πολίτες και άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλεύτριας /ή (αν έχει εκδοθεί),

θ. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες με την αναγραφή ονόματος όπισθεν,

ι. Απόδειξη κατάθεσης (χωρίς προμήθεια) με το ποσό των 35€ από την Τράπεζα που διατηρεί λογαριασμό το αντίστοιχο Περιφερειακό Τμήμα.

ια. Αντίγραφα τίτλων σπουδών που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής (π.χ. νοσηλευτική ειδικότητα, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες).

3. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

α. Αίτηση Εγγραφής Μέλους και Υπεύθυνη Δήλωση που χορηγούνται από την έδρα του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο θα ασκήσει τη Νοσηλευτική,

β. επικυρωμένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου διπλώματος ή τίτλου σπουδών (με την σφραγίδα APOSTILLE αν η χώρα έκδοσης έχει αποδεχθεί την Διεθνή Σύμβαση της Χάγης),

γ. επικυρωμένο αντίγραφο της μετάφρασης του ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών (και της σφραγίδας APOSTILLE) από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή εξουσιοδοτημένο δικηγόρο,

δ. επικυρωμένο αντίγραφο Ισοτιμίας τίτλου σπουδών από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές (αν έχει εκδοθεί) και αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης από την οικεία Σχολή ή αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης,

ε. Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης ή Πιστοποιητικό 10ετούς Γενικής Εκπαίδευσης,

στ. αντίγραφο διαβατηρίου και άδεια διαμονής‐εργασίας από την Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας (για τους μη Έλληνες πολίτες),

ζ. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τους Έλληνες πολίτες και άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλεύτριας /ή (αν έχει εκδοθεί),

η. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες με την αναγραφή ονόματος όπισθεν,

θ. Απόδειξη κατάθεσης (35€ ) στον λογαριασμό του Περιφερειακού Τμήματος και αντίγραφα τίτλων σπουδών που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής (π.χ. νοσηλευτική ειδικότητα, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, γνώση Η/Υ, ξένες γλώσσες).


ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Εγγραφή: καταβολή ποσού 35€ (5€ μία φορά για την εγγραφή και 30€ για την συνδρομή έτους).

Εγγραφή για ανέργους (προσκομίζοντας βεβαίωση ανεργίας), μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (προσκομίζοντας πιστοπ/κό οικ/κής κατάστασης) εγγραφή στην ΕΝΕ: καταβολή ποσού 25€ (5€ μία φορά για την εγγραφή και 20€ για την συνδρομή έτους).

Δήλωση ανανέωσης εγγραφής: καταβολή ποσού 30€.

Δήλωση ανανέωσης εγγραφής για ανέργους: καταβολή ποσού 20€ προσκομίζοντας βεβαίωση ανεργίας.

Δήλωση ανανέωσης εγγραφής για τρίτεκνους – πολύτεκνους: καταβολή ποσού 20€ προσκομίζοντας πιστοπ/κό οικ/κής κατάστασης.

Τα μέλη τρίτεκνης – πολύτεκνης οικογένειας (έως 23 ετών) καταθέτουν 20€ προσκομίζοντας πιστοπ/κό οικ/κής κατάστασης.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ

5o Π.Τ. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GR3901727610005761038414941

Κατεβάστε εδώ την αίτηση ανανέωσης

Για νομικούς λόγους η αρχική αίτηση εγγραφής καθίσταται αδύνατον να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.