Αναβολή εκλογικής διαδικασίας των Περιφερειακών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε., λόγω COVID -19

Σύμφωνα με την από 29.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και την κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίστηκε η αναστολή της διενέργειας για το διάστημα από 01.11.2020 έως και 30.11.2020 των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας, με φυσική παρουσία, σε όλη την Επικράτεια, λόγω προστασίας της δημόσιας υγείας προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ως εκ τούτου οι προγραμματισμένες εκλογές του 5ου ΠΤ της Ε.Ν.Ε. για τις 02/11/2020 αναβάλλονται.