Επιδοτούμενο Πρόγραμμα "ΕΝΕΡΓΩ Και ΦΡΟΝΤΙΖΩ"

Η ΕΝΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος "ΕΝΕΡΓΩ και ΦΡΟΝΤΙΖΩ", στο οποίο πρόκειται να εκπαιδευτούν 1010 επαγγελματίες υγείας απο τον ιδιωτικό τομέα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της πράξης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ"

Αντικείμενο της Πράξης είναι η εκπαίδευση και πιστοποίηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων 1.010 επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας σε όλη χώρα (ανεξαρτήτως κλάδου της οικονομίας). Βασικός στόχος της Πράξης είναι να καταστούν οι επαγγελματίες ικανοί να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες εργασιακές απαιτήσεις.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και θα γίνουν με συνδυασμό δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης μορφής εκπαίδευσης), ως εξής: 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (1): «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2): «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα» 

  Τα τμήματα κατάρτισης θα αποτελούνται, βάση του σχεδιασμού, από 5 έως 25 άτομα ανά τμήμα. 

  Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης της Πράξης, πανελλαδικής εμβέλειας, θα γίνουν με τη μέθοδο της “μικτής κατάρτισης” που περιλαμβάνει συνδυασμό δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης μορφής εκπαίδευσης (e-learning). 

  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 1: «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας»:

  -  Αριθμός ωρών: 98 (7 ώρες φυσικής παρουσίας + 53 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης + 38 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης) 

  • -  Αριθμός ωφελούμενων: 660 άτομα 

    

   Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2: «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα»: 

  • -  Αριθμός ωρών: 100 (4 ώρες φυσικής παρουσίας + 59 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης + 37 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης) 

  • -  Αριθμός ωφελούμενων: 350 άτομα 

    

  Σε όλους όσους θα συμμετάσχουν στην κατάρτιση θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης μικτά, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. 

  Η ημερήσια διάρκεια της κατάρτισης μέσω φυσικής παρουσίας και σύγχρονης εκπαίδευσης σε καμία ημέρα δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερεις (4) ώρες, θα διενεργείται εκτός ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων/εργαζομένων (συγκεκριμένα αν είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά τις 16.00 και αν είναι Σάββατο από τις 10.00 και μετά) και θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα. 

  Εβδομαδιαίως το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τρεις (3) εκπαιδευτικές ημέρες, ώστε σε καμιά περίπτωση να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους καταρτιζόμενους που δουλεύουν με βάρδιες. 

  Για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης απαιτούνται τα παρακάτω:

  • η εγκατάσταση ενός απλού λογισμικού (ειδικού plugin) που εγκαθίσταται την πρώτη φορά στον πρόγραμμα πλοήγησης (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, κλπ.) των συμμετεχόντων σε μερικά δευτερόλεπτα. 

  • ηλεκτρονικός υπολογιστής, που να διαθέτει ηχεία, μικρόφωνο και κάμερα

  • σύνδεση του υπολογιστή στο διαδίκτυο με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων 

  Σε κάθε Ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις ή επανεξετάσεις πιστοποίησης χορηγείται πιστοποιητικό από τον συμβεβλημένο με τον Δικαιούχο Φορέα Πιστοποίησης. 


  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΗΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

  Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στην διεύθυνση: 

  https://www.energo-ene.gr/αίτηση-συμμετοχής/

  και να επισυνάψουν στην αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά (κατά περίπτωση): 

  • Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά (σε μορφή Word ή PDF) 

  • Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή πρόσφατη μισθοδοτική κατάσταση ή βεβαίωση 

   εργοδότη με ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης (σε μορφή PDF ή JPG ή PNG) 

  • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών ή σεμιναρίων ή επιμορφωτικών προγραμμάτων (σε μορφή PDF ή JPG ή PNG) 

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (σε μορφή PDF ή JPG ή PNG) 

  • Για τους μη έχοντες την ελληνική υπηκοότητα, πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου 

   τουλάχιστον Β1 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Β2 για αποφοίτους 

   τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σε μορφή PDF ή JPG ή PNG) 

  • Υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (σε μορφή PDF) (θα υπάρχει υπόδειγμα στην πλατφόρμα) 

  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής. Η υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση των θέσεων. 

  Είναι χρήσιμο να κινητοποιηθείτε προκειμένου να υπάρχει ενδιαφέρον και να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων.